ANDRZEJ DYBOWSKI
abdybowski@op.pl
tel. 608 335 802

Urodziłem się w Siedlcach, ukończyłem studia o kierunku maszyny robocze w Wojskowej Akademii Technicznej, a następnie studia podyplomowe z zakresu informatyki oraz z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zawodową służbę wojskową zakończyłem w stopniu pułkownika na stanowisku z-cy dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Byłem wielokrotnie odznaczany min. Srebrnym Krzyż Zasługi RP, złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, złotą odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi”, odznaka honorowa PCK.

Moje doświadczenie zawodowe to w sumie 32 lata pracy w administracji rządowej i samorządowej na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach. 

Od 2005 r wraz z żoną mieszkam w Chotomowie. Mamy dwoje dzieci i dwoje wnuków, z których jesteśmy bardzo dumni. Interesuję się historią Polski, turystyką, sportem i pszczelarstwem.

Swoją działalność społeczną rozpocząłem wiele lat temu jako członek rad osiedlowych w Grudziądzu i Siedlcach. Jednak do zaangażowania w samorząd gminy Jabłonna pchnęło mnie tak na prawdę niezadowolenie z tego, jak on dotychczas funkcjonował. Byłem zaskoczony brakiem sprawczości wcześniejszych i następnych organów Gminy Jabłonna. Praca w urzędzie wojewódzkim dawała mi odniesienie jak bardzo rozwijały się inne gminy. Postanowiłem więc uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez grupę aktywnych mieszkańców północnej części Chotomowa związanych z poprawą komfortu życia. Jedną z moich propozycji, które znalazły poparcie, było utworzenie w części  północnej naszej miejscowości nowego sołectwa, by wzmocnić możliwość reprezentowania potrzeb mieszkańców wobec organów gminy. Nasz wspólny cel udało się osiągnąć 19 grudnia 2018 r. kiedy uchwałą Rady Gminy Jabłonna zostało utworzone sołectwo Chotomów Północny. Podczas pierwszego Zebrania Wiejskiego, w dniu 16 maja 2019 r. zostałem wybrany pierwszym sołtysem sołectwa Chotomów Północny.

Jako sołtys wraz z Radą Sołecką, przy ścisłej współpracy z Panem Wójtem Jarosławem Chodorskim, dążyliśmy do efektywnego wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego, poprzez proponowanie na zebraniach wiejskich celów ich wykorzystania, które w najbardziej optymalny sposób przyczynią się do poprawy warunków życia. Z udziałem funduszu sołeckiego udało się zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji: oświetlenie siedmiu ulic, opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej obejmującej 16 km – co daje nam możliwość zwodociągowania 35 ulic w sołectwie, ścieżka edukacyjna w lesie, wiatki na przystankach autobusowych i wiele innych.

Mijająca kadencja jest w mojej ocenie wyjątkowym okresem w historii Gminy Jabłonna. Z pozycji sołtysa, uczestnicząc w roli raczej obserwatora pracy organów gminy, zauważalna była dobra współpraca wynikająca z troski o poprawę warunków życia mieszkańców, zarówno ze strony Rady Gminy pod przewodnictwem Pana Wojciecha Nowosińskiego, jak i ze strony Wójta Jarosława Chodorskiego. Efektem jest niebywały rozwój całej gminy. Wybudowano dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej, około stu kilometrów sieci wodociągowej, dziesiątki kilometrów asfaltowych dróg i ciągów pieszo rowerowych, dwie stacje uzdatniania wody, halę sportową, przedszkole gminne i  żłobek to tylko te największe, a wiele rozpoczętych i wiele na etapie projektowania i planowania jak np. nowa szkoła w Jabłonnie. To duże i ważne przedsięwzięcia, ale przed nami jeszcze więcej.

Dziś zwracam się do Państwa prosząc o głos w nadchodzących wyborach. Będąc Radnym Gminy Jabłonna zamierzam:

  • kontynuować dotychczasowe działania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
  • podejmować działania zmierzające do budowy nawierzchni asfaltowej w ulicach posiadających wybudowaną infrastrukturę  komunalną tj. sieć wodociągową i kanalizacyjną;
  • podejmować działania, w których efekcie, w sposób zauważalny poprawi się estetyka otoczenia, szczególnie  w odniesieniu do terenów i infrastruktury będącej w zarządzie gminy;
  • podejmować działania, w których efekcie będziemy mogli zapewnić dzieciom i młodzieży prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny, a seniorom wspólne spędzanie wolnego czasu;
  • podejmować działania zmierzające do rozwiązania problemu braku wspólnego biletu od stacji Chotomów do Legionowo Przystanek dla dojeżdżających do pracy w Warszawie i płacących u nas podatki.

Liczę na Państwa wsparcie!

<iframe width=”560″ height=”640″ src=”https://www.youtube.com/embed/MivyRnnRHiY?si=AZIWN3u3SJ2ANzox” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>