LICZĄ SIĘ CZYNY.

Szanowni Państwo,

Za niecałe trzy tygodnie wskażecie, kto przez najbliższe pięć lat ma reprezentować Wasze interesy. Pretendenci do stanowiska wójta prześcigają się w składaniu obietnic i deklaracji.

Poniżej przedstawię Państwu wyniki mojej dotychczasowej pracy oraz plan na kolejne lata. Pozwoli to Państwu podjąć decyzję na podstawie faktów, a nie obietnic.

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa wyborach 21 października i proszę o Państwa głos.

„Trzy kroki Chodorskiego”

1. Dynamiczny rozwój

Realizowanie planu rozwoju gminy Jabłonna

opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy przygotowana w oparciu o konsultacje z mieszkańcami:

 • strategia rozwoju gminy
 • plan gospodarki niskoemisyjnej
 • program rewitalizacji
 • koncepcja zwodociągowania gminy
 • plany zagospodarowania przestrzennego     
 • wzrost zwodociągowania gminy do końca 2018 r. o 424% (2015 r. – 2,5 km; 2018 r. –  13,1 km)
 • wzrost skanalizowania gminy o 61,6% (2015 r. – 18,5 km; 2018 r. – 29,9 km)

Rozwój ekologicznej, innowacyjnej infrastruktury

 •   program modernizacji kotłowni (111 wymienionych pieców)
 •  program Słoneczna Jabłonna (montaż 220 instalacji solarnych)
 •  wymiana oświetlenia na lampy LED (wybudowane w 30 ulicach, łącznie 379 latarni i 41 nowych projektów oświetlenia)
 •  budowa ścieżek rowerowych – projekt o łącznej długości 29km
 •  termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej
 •  stworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)
 •  program utylizacji azbestu

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości

 •  zainicjowanie cyklicznych spotkania z przedsiębiorcami mających na celu zwiększenie zaangażowania i stworzenie płaszczyzny wzajemnej wymiany doświadczeń
 •  włączenie przedsiębiorców w działania gminy na rzecz jej mieszkańców (budowa dróg, sieci wodociągowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, budowa ścieżki rowerowej)
 •  „Miasteczko przedsiębiorczości” podczas Święta Gminy Jabłonna

Poprawa lokalnej komunikacji zbiorowej

 •  wprowadzenie dwóch linii lokalnych „L”
 •  doprowadzenie linii 741 i 731 do osiedla Bukowy Dworek
 •  wprowadzenie biletu metropolitalnego

Darmowy Internet w centralnych miejscach gminy

 • jest to jedyny punkt mojego programu, który nie został zrealizowany

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

 • gmina Jabłonna pozyskała około 60 mln zł funduszy zewnętrznych, tym samym zajęła 37 miejsce w rankingu przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. Troska o dzieci i rodzinę

Rozbudowa infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej

 • rozbudowa Gminnego Przedszkola w Jabłonnie
 • projekt budowy Gminnego Przedszkola w Chotomowie
 • zakup działki pod budowę szkoły w Jabłonnie
 • obniżenie cen obiadów we wszystkich gminnych placówkach oświatowych
 • budowa toru rowerowego pump trak (wraz ze stacją naprawy rowerów)
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 • reaktywacja filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach
 • opracowanie wraz z mieszkańcami planu zagospodarowania terenu wokół GCKiS w Skierdach
 • zakup działki w Janówku Drugim z przeznaczeniem pod miejsca spotkań mieszkańców
 • w mojej kadencji, po raz pierwszy w historii gminy, zapewniliśmy miejsca dla wszystkich przedszkolaków

Rozpowszechnienie programów profilaktyki zdrowotnej:

 • 40 zadań zrealizowanych przez NGO
 • 17 programów profilaktyki zdrowotnej

 Wsparcie dużych rodzin

 • rozszerzanie oferty Karty Dużej Rodziny
 •  wprowadzenie biletu metropolitalnego – duża oszczędności  dla dużych rodzin

Troska o osoby starsze – karta seniora

 •  zajęcia ruchowe dedykowane osobom starszym
 • opracowanie programu e-opieka
 •  wspieranie grup artystycznych UTW (wernisaże)
 •  współfinansowanie wycieczek

3. Sprawy gminy bliżej nas

 • Podniesienie jakości obsługi, wprowadzenie obsługi spraw urzędowych przez Internet
 • Włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne (konsultacje społeczne, wspólne wybieranie gwiazdy święta gminy, ankiety dotyczące komunikacji, modernizacji kotłowni itd.)
 •  dostosowanie urzędu do potrzeb matek karmiących (certyfikat „Mlecz”)
 •  wprowadzenie płatności kartą w Urzędzie Gminy Jabłonna
 •  przeniesienie punktu obsługi klienta GOPS do łatwo dostępnego lokalu na parterze

Na to mieszkańcy czekali od lat!

 • zakup budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 – przeniesienie mieszkańców z budynku przy ul. Modlińskiej 130 (budynek od 2005 r. znajdował się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Obecnie na przeniesienie czeka tylko jedna rodzina, która nie przyjęła proponowanego lokalu zamiennego)
 • przebudowa skrzyżowania ulic Modlińskiej i Chotomowskiej
 • wybudowanie brakującego chodnika na ul. Szkolnej
 • zakup gruntów z przeznaczeniem pod cele oświatowe i mieszkaniowe
 • regulowanie stanu prawnego dróg
 • wypłacanie mieszkańcom należnych im odszkodowań
 • budowa ulicy Kolejowej w Chotomowie
 • budowa łącznika ulic Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów
 • budowa pierwszej nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Gminie Jabłonna
 • budowa łącznik 5kx – ulica Leśne Echa w Jabłonnie
 • przebudowa ulic Szkolnej i Przylesia umożliwiająca kursowanie autobusów ZTM
 • zakup wozów i sprzętu dla OSP współfinansowany ze środków zewnętrznych

Program rozwoju gminy na lata 2018-2023- podstawowe założenia

Gmina dostosowana do potrzeb mieszkańców:

 • Kontynuacja budowy Systemu sieci Wodno Kanalizacyjnej
 • Budowa hali sportowej (przygotowanie dokumentacji trwało 2 lata, we wrześniu odebraliśmy pozwolenie na budowę)
 • Budowa nowego przedszkola w Chotomowie
 • Budowa nowej placówki oświatowej w Jabłonnie
 • Budowa ścieżek rowerowych za pozyskane środki zewnętrzne ponad 16 mln zł
 • Budowa kanalizacji i drogi ul. Dereniowej w Jabłonnie
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy w 2019 roku 1 mln i w każdym kolejnym roku o 0,5 mln zł więcej na program modernizacji i budowy dróg gminnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi
 • Budowa 10 mieszkań komunalnych i socjalnych
 • Walka ze smogiem: wymiana pieców, termomodernizacja, OZE